REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego

www.unitop.com.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i odbioru Zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.unitop.com.pl., a także korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, dostępnych w ramach Kont.

1.2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).

1.3. Sklep Internetowy, prowadzony jest przez: UNITOP sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. A. Struga 61, 96-959 Łódź, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000616626, NIP: 5252658641, o kapitale zakładowym w wysokości 5 015 000 PLN.

1.4. Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego;

 2. zasady dokonywania rejestracji w Sklepie Internetowym;

 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego na Towary oferowane i dostępne w Sklepie Internetowym;

 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

 5. warunki dostawy zamówionych Towarów i warunki zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży Towarów;

 6. uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od Umowy sprzedaży;

 7. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

1.5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania stron Sklepu Internetowego, asortymentu Sklepu Internetowego i dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym, a także składania zamówień na Towary, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.6. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe zarówno bez rejestracji Konta oraz po jego rejestracji.

 

1.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.unitop.com.pl oraz pobrać go, i sporządzić jego wydruk.

1.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, i nie stanowią oferty sprzedaży Towarów. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza ofertę Klienta, która w celu zawarcia Umowy sprzedaży, wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę.

1.9. Składając Zamówienie, Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, i akceptuje jego postanowienia.

II. POJĘCIA I DEFINICJE

 

2.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji Klienta w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta w trakcie procesu rejestracji Konta;

  2. Kodeks Cywilny – Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.);

  3. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych Zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;

  4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i która dokonuje zakupu, w tym w szczególności składa Zamówienie, w ramach Sklepu Internetowego bezpośrednio;

  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  6. Konto - podstrona Sklepu Internetowego, za pośrednictwem której Klient ma możliwość m.in. dodawać Towary do Koszyka, składać Zamówienia, otrzymywać informacje o statusie Zamówienia, zarządzać danymi osobowymi oraz otrzymywać Kupony Rabatowe i informacje o innych akcjach promocyjnych;

  7. Kupon Rabatowy - przyznany Klientowi rabat na całość Zamówienia lub określone Towary w Sklepie Internetowym.

  8. Login – ciąg znaków alfanumerycznych, składających się na adres e-mail, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta w trakcie procesu rejestracji Konta;

  9. Podmiot realizujący dostawę – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot pośredniczący przy realizacji dostawy Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym;

  10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.unitop.com.pl wraz ze wszystkimi zmianami (w tym przyszłymi);

  11. Sklep Internetowy – platforma zamówieniowa dostępna pod adresem www.unitop.com.pl, za pośrednictwem której Klient może składać Zamówienia i dokonywać zakupu Towarów;

  12. Sprzedawca – Unitop sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. A. Struga 61, 96-959 Łódź, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000616626, NIP: 5252658641, o kapitale zakładowym w wysokości 5 015 000 PLN (90-956)  Łodzi, ul. A. Struga 61, będąca sprzedawcą Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym;

  13. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

  14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, wskutek złożenia Zamówienia z wykorzystaniem Sklepu Internetowego oraz potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę;

  15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.);

  16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru, cenę, termin i sposób dostawy, termin i sposób zapłaty.


 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO. REJESTRACJA I LOGOWANIE.

 

Zasady ogólne

3.1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie Towaru do Koszyka, i przeprowadzenie pełnej procedury złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.2. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie stron internetowych Sklepu Internetowego lub funkcjonalności Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.

3.3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla strony internetowej www.unitop.com.pl,

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie na potrzeby własnego użytku, zgodnie z celem, w którym zostały udostępnione,

korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


 

Rejestracja

 

3.4. Rejestracja w Sklepie Internetowym umożliwia Klientowi:

 1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

 2. składanie Zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

 3. przeglądanie historii Zamówień;

 4. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

3.5. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia Konta przez Klienta) należy zaakceptować online formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego, poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk formularza.

3.6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sklep Internetowy na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji, wraz z linkiem do aktywacji Konta. Z chwilą aktywacji Konta przez Klienta proces rejestracji zostaje zakończony.

3.7. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z UNITOP umowy o świadczenie usługi elektronicznej, polegającej na prowadzeniu Konta, na zasadach określonych w Regulaminie.

3.8. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta, w tym w szczególności Loginu i Hasła.

3.9. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

3.10. W celu usunięcia Konta należy skontaktować się e-mailowo z Sprzedawcą pod adresem sklep@unitop.com.pl. Dyspozycja usunięcia Konta jest przyjmowana do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego Konta. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Sprzedawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta.

3.11. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Sprzedawca jest także uprawniony do zablokowania Konta z ważnych powodów, którymi są:

 1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;

 2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu;

 3. zamówienie przez Klienta Towarów z podaniem nieprawdziwych danych, w tym podanie błędnych lub nieprawdziwych danych do wystawienia faktury, lub danych uniemożliwiających odszukanie adresata w celu dokonania dostawy Towarów;

 4. uporczywe i powtarzające się składanie, rezygnowanie lub nieodbieranie przez Klienta Zamówień, o ile działania te nie stanowią realizacji uprawnień, o których mowa w części VIII i IX Regulaminu;

 5. uporczywe opóźnienia w terminach płatności, w szczególności w terminie płatności za zamówiony Towar.

3.12. O zamiarze zablokowania Konta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie Konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

3.13. W przypadku zablokowania Konta zgodnie z ust. 3.11 powyżej, niezrealizowane Zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane. W takim wypadku, jeżeli zapłata za Zamówienie została już dokonana, Sprzedawca zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przelewem bankowym, na Konto, z którego nastąpiła płatność.

3.14. Za poprawność i aktualność danych podanych w ramach Konta oraz poufność Hasła odpowiada Klient. W razie zmiany danych podanych w ramach Konta, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego podania aktualnych danych, a przypadku zmiany osoby uprawnionej do składania zamówień w Sklepie Internetowym w imieniu i na rzecz Klienta, także do zmiany Hasła. Zamówienia złożone przy użyciu niezaktualizowanych danych uważa się za wiążące dla Klienta.


 

 Logowanie

 

3.15. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji Konta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto (zakładka „Twoje konto”).

3.16. Klient, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego.

3.17. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginu i Hasła; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się Loginem i Hasłem do danego Konta jest Klient, przy czym Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

IV TOWARY
 

4.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz liczby i rodzaju Towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, wycofania poszczególnych Towarów ze Sklepu internetowego, wprowadzenia nowych Towarów do Sklepu Internetowego, przeprowadzania oraz zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, realizacji dużych Zamówień w osobnych partiach. 

4.2. Data przydatności Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym wynosi nie mniej, niż 3 miesiące. 

4.3. Zawartość Sklepu Internetowego prezentuje aktualne stany magazynowe Sprzedawcy, co stanowi podstawę do złożenia Zamówienia przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia (np. wskutek wyczerpania stanu magazynowego), lub w razie konieczności przesunięcia terminu realizacji Zamówienia (albo możliwości częściowej realizacji Zamówienia w określonym terminie), Centrum Obsługi Klienta Sklepu Internetowego skontaktuje się z Klientem – poprzez przesłanie maila z informacją o złożeniu Zamówienia przekraczającego stan magazynowy lub telefonicznie – z wykorzystaniem danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym w celu wyjaśnienia możliwości realizacji Zamówienia. Centrum Obsługi Klienta ma prawo zaproponować Klientowi inny Towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach lub zaproponować dostawę w późniejszym terminie lub dostawę części Towaru w późniejszym terminie. W przypadku uzyskania zgody Klienta, realizowane będzie tak zmienione Zamówienie. W przypadku braku zgody Klienta na modyfikację Zamówienia, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych na poczet danego Zamówienia kwot na konto, z którego dokonano przelewu, a Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku realizacji Zamówienia.

4.4. Sprzedawca dołoży starań, aby opisy i zdjęcia przedstawiające Towary odpowiadały w jak największym stopniu cechom i właściwościom Towarów.

4.5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na urządzeniu końcowym (komputerze) Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru lub jego opakowania (kolor, proporcje itp.).

4.6. Wszystkie nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 342 ze zm.) lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4.7. Wszystkie fotografie, design stron Sklepu Internetowego, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu Internetowego stanowią przedmiot praw autorskich są prawnie chronione. Wszelkie ich kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

V. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
 

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.unitop.com.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie – tj. złożyć Zamówienie.

5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka, które dokonywane jest przez naciśnięcie przycisku: „Do koszyka”.

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

5.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:

 1. przedmiotu Zamówienia (Towar),

 2. jednostkowych oraz łącznych cen brutto zamawianych Towarów,

 3. wybranej metody płatności,

 4. terminu, sposobu i kosztu dostawy.

 

5.6. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

5.7. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi wolę zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i powoduje obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.

5.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz numer Zamówienia.

5.9. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 5.8. powyżej. Sprzedawca potwierdzi złożenie Zamówienia pod warunkiem, że zamówione Towary będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Towaru Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Towarów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia albo o ograniczeniu Zamówienia do dostępnych Towarów, z prośbą o potwierdzenie woli jego realizacji. W przypadku niedostępności danego Towaru lub braku woli Klienta dalszej realizacji Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot zapłaconej ceny.

5.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.12. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę, Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie Zamówienia, specyfikację Zamówienia, numer Zamówienia, termin oraz miejsce dostawy. 

5.13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia błędnie i niekompletnie wypełnionych formularzy Zamówienia.

VI CENY I METODY PŁATNOŚCI


 6.1. Ceny Towarów wskazanych w Sklepie Internetowym:

 

 1. podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek; transakcje w Sklepie Internetowym realizowane są w złotych polskich;

 2. nie zawierają kosztów dostawy; koszty te są dodawane do ceny zamówionego Towaru. Koszty dostawy można sprawdzić w zakładce „Koszty dostawy i czas realizacji” pod adresem: https://www.unitop.com.pl/content/17-koszty-dostawy-i-czas-realizacji

 3. . Całkowity, ostateczny koszt Zamówienia (tj. cena zamówionego Towaru wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

 

6.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

6.3. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

6.4. Ceny Towarów podane w Sklepie Internetowym mogą różnić się od cen towarów Sprzedawcy dostępnych w jego sklepach stacjonarnych. Dotyczy to również akcji promocyjnych i rabatów. 

6.5. W tytule płatności należy podać numer Zamówienia widoczny na potwierdzeniu Zamówienia.

6.6. Płatność może zostać dokonana – z zastrzeżeniem ust. 6.8. poniżej:

 1. w formie natychmiastowego przelewu online, między innymi za pośrednictwem serwisu Przelewy24, Blik, eService i inne – przy czym ograniczenie lub rozszerzenie proponowanych przez Sklep Internetowy serwisów do natychmiastowych przelewów nie wymaga zmiany Regulaminu,

 2. gotówką lub kartą przy odbiorze zamówień składanych z odbiorem osobistym w sklepie firmowym UNITOP (ul. A. Struga 61, 90-959 Łódź),

 3.  za pobraniem - gotówką lub kartą. W razie wybrania płatności w formie „za pobraniem”, Klient dokonuje płatności kurierowi gotówką, przy odbiorze Towaru,

w formie przelewu tradycyjnego – w przypadku Zamówienia, którego łączna masa przekroczy 30 kg.

6.8. Sprzedawca może anulować realizację Zamówienia w przypadku braku płatności lub opóźnienia w uregulowaniu płatności przez Klienta.

6.9. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu w formie papierowej. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT na zakupione Towary bez podpisu odbiorcy. Dokument faktury lub paragon zostanie przesłany do Klienta łącznie z Towarem.

 

VII. DOSTAWA

 

7.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7.2. Podsumowanie kosztów dostawy zostanie wskazane w Zamówieniu.

7.3 Dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej w trakcie składania Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy dostępne są pod adresem https://www.unitop.com.pl/content/17-koszty-dostawy-i-czas-realizacji.

7.4. Istnieje także możliwość darmowego odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym „Unitop” – po uprzedniej płatności lub z płatnością przy odbiorze. 

7.5. Zamówienia realizowane są w ciągu maksymalnie 30 dni od daty złożenia zamówienia, pod warunkiem wpłaty na konto odpowiedniej kwoty równej sumie z Zamówienia (dotyczy to Klientów z płatnością w formie przelewu online) lub wybrania opcji płatności za pobraniem. O terminie realizacji Zamówienia Klient jest powiadomiony mailowo wraz z potwierdzeniem Zamówienia.

7.6. W momencie odbioru przesyłki, Klient ma obowiązek sprawdzenia jej zawartości w obecności pracownika Podmiotu realizującego dostawę. W razie stwierdzenia uszkodzenia paczki, niezgodności Towaru z Zamówieniem, uszkodzenia Towaru lub jego braków, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi Podmiotu realizującego dostawę – co wymaga spisania protokołu reklamacyjnego. Procedura zgłaszania wad jakościowych Towarów uregulowana jest odrębnie w Regulaminie w punkcie IX.

7.7. W przypadku Zamówienia, którego łączna masa przekracza 30 kg, termin realizacji dostawy oraz jej koszt potwierdzany jest indywidualnie z Klientem, po złożeniu Zamówienia.

 

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

8.1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

8.2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego (link do formularza zwrotu) oraz wysyłanego Klientowi na jego adres e-mail wraz z potwierdzeniem Zamówienia. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe. Istnieje także możliwość odstąpienia od Zamówienia w ramach funkcjonalności Konta.

8.3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia  innego  niż najtańszy  zwykły  sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość.

8.4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od  Umowy sprzedaży zawartej na odległość. Do zachowania  terminu  wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

8.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.6. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi Konsument.

8.7. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

a) Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,

b) Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8.8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom nie będącym Konsumentami.

8.9. Wszystkie Towary zakupione online za pośrednictwem Sklepu Internetowego z dostawą na adres Konsumenta należy zwracać wyłącznie za pośrednictwem dostępnych na rynku firm pocztowych i kurierskich na adres Sklepu Internetowego z utrzymaniem procedury opisanej w poprzednich punktach.

8.10. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

 
 IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW


 Reklamacje dotyczące Towarów składane przez Klientów niebędących Konsumentami.


 9.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez Klienta na zasadach Kodeksu Cywilnego.

9.2. Klient nabywający Towary ma prawo złożyć reklamację co do jakości Towarów stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym w związku ze szczególnym rodzajem Towarów dostępnych w Sklepie internetowym, na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania zwrotu równowartości ceny zapłaconej przez Klienta za zakupiony Towar, który okazał się wadliwy.

9.3. Klient powinien dokonać sprawdzenia Towaru w sposób opisany w ust. 7.7., w obecności pracownika Podmiotu realizującego dostawę – przedstawiciela firmy kurierskiej, a w razie stwierdzenia wad Towaru, jego uszkodzeń, powinien niezwłocznie wypełnić i podpisać protokół reklamacyjny, wręczyć wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny pracownikowi Podmiotu realizującego dostawę i zwrócić mu wadliwy Towar w celu jego odesłania do Sprzedawcy. W takiej sytuacji zwrot Towaru nieprzyjętego przez Klienta z powodu jego wad następuje na koszt Sprzedawcy.

9.4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie Regulaminu, można złożyć poprzez kontakt z centrum obsługi klientów Sklepu Internetowego – pod adresem e-mail: sklep@unitop.com.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 21 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Klient zobowiązany jest zwrócić Towar dotknięty wadą wykrytą po przyjęciu Towaru od Sprzedawcy (firmy kurierskiej) do Sprzedawcy poprzez jego odesłanie pod adresem: ul. A. Struga 61, 96-959 Łódź.

9.5. W związku z zasadną reklamacją i zwrotem Towaru objętego wadami, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę zapłaconą za Towar dotknięty wadą fizyczną. Zwrot ceny nastąpi przelewem na konto, z którego nastąpiła zapłata za Towar. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru w stosunku do Klientów jest wyłączona.

9.6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.

Reklamacje dotyczące Towarów składane przez Klientów będących Konsumentami.

9.7 W zakresie wad prawnych i fizycznych Towarów obowiązują regulacje ustawowe. Wszelkie informacje o Towarach są informacjami o ich właściwościach i nie stanowią gwarancji.

9.8.Klient powinien dokonać sprawdzenia Towaru w sposób opisany w ust. 7.4., w obecności pracownika Podmiotu realizującego dostawę – przedstawiciela firmy kurierskiej, a w razie stwierdzenia wad Towaru, jego uszkodzeń, powinien niezwłocznie wypełnić i podpisać protokół reklamacyjny, wręczyć wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny pracownikowi Podmiotu realizującego dostawę, i zwrócić mu wadliwy Towar w celu jego odesłania do Sprzedawcy W takiej sytuacji zwrot Towaru nieprzyjętego przez Klienta z powodu jego wad następuje na koszt Sprzedawcy.

9.10. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie Regulaminu, można złożyć poprzez kontakt z centrum obsługi klientów Sklepu Internetowego – pod adresem e-mail: sklep@unitop.com.pl lub wysyłając reklamację na adres: Unitop Sp z o.o., ul. A. Struga 61, 90-959 Łódź.

 

9.11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 21 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


 10.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: UNITOP SP. Z O.O.  ul. A. Struga 61, 90-959 5, 00 – 446 Warszawa, mailowo pod adresem: sklep@unitop.com.pl.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

10.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.