Sezamki i chałwa

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego

www.unitop.com.pl

obowiązuje od dnia 10.12..2020 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.unitop.com.pl, zwanego dalej Sklepem Internetowym.

1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.unitop.com.pl, prowadzony jest przez: UNITOP SP. Z O.O., ul. A. Struga 61,  96-959 Łódź, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000616626, Regon:364407260, NIP 5252658641, w dalszej części niniejszego Regulaminu zwaną UNITOP.

1.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady korzystania ze Sklepu internetowego;
 2. zasady dokonywania rejestracji w Sklepie internetowym;
 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego na Towary oferowane i dostępne w Sklepie internetowym
 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego,
 5. warunki dostawy zamówionych Towarów i warunki zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży Towarów;
 6. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
 7. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

1.5. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania stron Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, dokonywania zakupów w Sklepie internetowym niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym rejestracji w Sklepie internetowym, a także składania zamówień na Towary, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.6. Przeglądanie asortymentu Sklep internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest bez rejestracji oraz po zarejestrowaniu się.

 

1.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.unitop.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty sprzedaży Towarów. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza ofertę Klienta, która w celu zawarcia umowy sprzedaży, wymaga potwierdzenia przez Sklep internetowy.

1.9. Dokonując złożenia Zamówienia, Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu internetowego i akceptuje jego postanowienia.

II>. POJĘCIA I DEFINICJE

 

2.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i która dokonuje zakupu, w tym w szczególności składa Zamówienie, w ramach Sklepu internetowego bezpośrednio;
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
  3. Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
  4. Podmiot realizujący dostawę – zewnętrzny w stosunku do UNITOP podmiot pośredniczący przy realizacji dostawy Towarów zakupionych w Sklepie internetowym.
  5. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do UNITOP podmiot pośredniczący przy realizacji płatności online za pomocą przelewu bankowego online.
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.unitop.com.pl;
  7. Sklep internetowy (Sklep) – platforma zamówieniowa dostępna pod adresem www.unitop.com.pl, za pośrednictwem której Klient może składać Zamówienia i dokonywać zakupu Towarów;
  8. Strona produktowa – strona w Sklepie internetowym, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.
  9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym www.unitop.com.pl,;
  10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym Sklep internetowy www.unitop.com.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.unitop.com.pl;
  11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru, cenę, termin i sposób dostawy, termin i sposób zapłaty.
  13. Unitop – Unitop Sp. z o.o. z siedzibą w (90-956)  Łodzi, ul. A. Struga 61.
 1. podmiot prowadzący Sklep internetowy – Unitop Sp. z o.o. z siedzibą w (90-956) Łodzi, ul. A. Struga 61,
 2. Sprzedawca – Unitop Sp. z o.o. z siedzibą w (90-956) Łodzi, ul. A. Struga 61,
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO. REJESTRACJA I LOGOWANIE.

 

Zasady ogólne

3.1. Warunkiem skorzystania z Sklepu internetowego jest dodanie produktu do koszyka i przeprowadzenie pełnej procedury dokonania zakupu w Sklepie internetowym.

3.2. W ramach korzystania ze Sklepu internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie stron internetowych Sklepu internetowego lub funkcjonalności Sklepu internetowego  do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.

 

3.3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla www.unitop.com.pl,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie na potrzeby własnego użytku, zgodnie z celem, w którym zostały udostępnione,
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

 

Rejestracja

 

3.8. Rejestracja w Sklepie internetowym umożliwia Klientowi:

 

 1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
 2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
 3. przeglądanie historii zamówień;
 4. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
 5. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

 

3.9. W celu rejestracji w Sklepie internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając nazwę firmy, formę prawną prowadzonej działalności, adres, NIP, adres e-mail i dane osoby do kontaktów, w tym dane niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.   W celu rejestracji w Sklepie internetowym (założenia konta Klienta będącego Konsumentem)) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.10. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sklep internetowy na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

3.11. Rejestracja w Sklepie internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z UNITOP umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.12. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta, w tym w szczególności loginu i hasła.

3.13. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

3.14. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu internetowego należy skontaktować się e-mailowo z UNITOP pod adresem cok@unitop.com.pl. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z UNITOP o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

3.15. UNITOP jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. UNITOP  jest także uprawniony do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:

 

 1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
 2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
 3. zamówienie przez Klienta produktów z podaniem nieprawdziwych danych, w tym podanie błędnych lub nieprawdziwych danych do wystawienia faktury, lub danych uniemożliwiających odszukanie adresata w celu dokonania dostawy Towarów;
 4. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień niniejszego Regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez UNITOP zgodnie z treścią zamówienia lub brak odbioru zamówienia;
 5. uporczywe opóźnienia w terminach płatności , w szczególności w terminie płatności za zamówiony Towar.

 

3.16. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

 

3.17. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 3.15 powyżej, niezrealizowane Zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta Klienta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, UNITOP zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przelewem bankowym, na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność.

 

3.18. Za poprawność i aktualność danych podanych w ramach konta Klienta oraz poufność hasła odpowiada Klient. W razie zmiany osoby składającej zamówienie (np. wskutek rozwiązania z tą osobą umowy przez Klienta), Klient zobowiązany jest do niezwłocznego podania aktualnych danych nowej osoby uprawnionej do składania zamówień w Sklepie internetowym w imieniu i na rzecz Klienta oraz do zmiany hasła, albo do zgłoszenia usunięcia konta na zasadach opisanych w pkt 3.14. Regulaminu. Zamówienia złożone przy użyciu niezaktualizowanych danych uważa się za wiążące dla Klienta.

 

 Logowanie

 

3.19. Logowanie do Sklepu internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

 

3.20. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu internetowego.

3.21. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie internetowym; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

IV TOWARY
4.1. Sprzedawcą Towarów dostępnych w Sklepie internetowym jest: UNITOP SP. Z O. O., ul. A. Struga 61, 90-956 Łódź.

4.2. Unitop zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz liczby i rodzaju Towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu internetowego, wycofania poszczególnych Towarów ze Sklepu internetowego, wprowadzenia nowych Towarów do Sklepu internetowego, przeprowadzania oraz zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, realizacji dużych zamówień w osobnych partiach. Data przydatności Towaru do spożycia jest określana w opisie Towaru. Klient powinien zapoznać się z informacją o dacie przydatności do spożycia danego Towaru przed złożeniem Zamówienia.

4.3. Zawartość Sklepu internetowego prezentuje aktualne stany magazynowe, co stanowi podstawę do złożenia Zamówienia przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia (np. wskutek wyczerpania stanu magazynowego), lub w razie konieczności przesunięcia terminu realizacji Zamówienia (albo możliwości częściowej realizacji Zamówienia w określonym terminie), Centrum Obsługi Klienta Sklepu internetowego skontaktuje się z Klientem – poprzez przesłanie maila z informacją o złożeniu zamówienia przekraczającego stan magazynowy lub telefonicznie – z wykorzystaniem danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym w celu wyjaśnienia możliwości realizacji Zamówienia. Centrum Obsługi Klienta ma prawo zaproponować Klientowi inny Towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach lub zaproponować dostawę w późniejszym terminie lub dostawę części Towaru w późniejszym terminie. W przypadku uzyskania zgody Klienta, realizowane będzie tak zmienione Zamówienie. W przypadku braku zgody Klienta na modyfikację Zamówienia, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych na poczet danego Zamówienia kwot na konto, z którego dokonano przelewu, a Sklep internetowy zwolniony jest z obowiązku realizacji Zamówienia.

4.4. UNITOP dołoży starań, aby opisy i zdjęcia przedstawiające Towary odpowiadały w jak największym stopniu cechom i właściwościom Towarów.

4.5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na urządzeniu końcowym (komputerze)  Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru lub jego opakowania (kolor, proporcje itp.).

4.6. Wszystkie nazwy Towarów  zamieszczone na stronie Sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa oraz przepisów prawa autorskiego.

4.7. Wszystkie fotografie, design stron Sklepu internetowego, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu internetowego stanowią przedmiot praw autorskich są prawnie chronione. Wszelkie ich kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody UNITOP jest zabronione.

4.8. Sprzedawane przez  Unitop sp. z o.o.  Towary mają określony termin przydatności do spożycia . Przy opisie danego Towaru w sklepie internetowym, okres przydatności do spożycia wskazywany jest w miesiącach liczonych od daty produkcji danego Towaru. Przy zakupie mogą zatem pojawiać się Towary z rożnym terminem przydatności  do spożycia wskazanym datą kalendarzową  na opakowaniach Towarów,  tj. w zależności od tego, kiedy upływa okres wskazanych przy opisie danego Towaru  ilości miesięcy  od daty  jego produkcji. Wszystkie Towary Unitop są produkty  są wysokiej jakości w całym okresie ich przydatności do spożycia.

V. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.unitop.com.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie – złożyć Zamówienie.

5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka, które dokonywane jest przez naciśnięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”.

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

5.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 

 1. przedmiotu Zamówienia (Towar),
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym przybliżonych kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. kwoty podatku VAT,
 4. metody płatności (metoda płatności generowana jest przez system obsługi Sklepu internetowego spośród metod wskazanych w ust. 6.7 Regulaminu),
 5. sposobu i kosztu dostawy (sposób dostawy generowany jest przez system obsługi Sklepu internetowego).

 

5.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

5.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia dokonywane przez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie” stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.unitop.com.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i powoduje obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.

 

5.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz numer Zamówienia, który należy podać w tytule przelewu.

5.9. Umowę traktuje się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 5.8. powyżej.

5.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

5.11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

5.12. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta otrzymują bieg w najbliższym dniu roboczym.

5.13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia błędnie i niekompletnie wypełnionych formularzy Zamówienia.

VI CENY I METODY PŁATNOŚCI
6.1. Ceny Towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu internetowego:

 

 1. a) podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki); transakcje w Sklepie internetowym realizowane są w złotych polskich;
 2. b) nie zawierają kosztów dostawy; koszty te są dodawane do ceny zamówionego Towaru. Koszty dostawy można sprawdzić w zakładce „Dostawa” pod adresem: unitop.com.pl/dostawa. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena zamówionego Towaru wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

 

6.2. UNITOP zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

6.3. UNITOP może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

6.4. Ceny podane w Sklepie Internetowym nie są cenami obowiązującymi w sklepach stacjonarnych, w których dostępne są produkty marki Unitop i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w sklepach stacjonarnych.

 

6.5. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty przelewem online za pośrednictwem serwisu przelewy24.

6.6. W tytule płatności należy podać numer Zamówienia widoczny na potwierdzeniu Zamówienia.

6.7. Płatność może zostać dokonana – z zastrzeżeniem ust. 6.8. poniżej:

 1. w formie przelewu online (płatność przelewem bankowym, kartą lub BLIK) – płatność natychmiastowa za pomocą serwisu przelewy24 po naciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie”. Po dokonaniu transakcji klient automatycznie powraca na stronę unitop.com.pl,
 2. gotówką lub kartą przy odbiorze zamówień składanych z odbiorem osobistym w sklepie firmowym UNITOP; ul. A. Struga 61, 90-959 Łódź,
 3. płatność „za pobraniem” gotówką lub kartą. W razie wybrania płatności w formie „za pobraniem”, Klient dokonuje płatności kurierowi gotówką, przy odbiorze Towaru.

 

Przy złożeniu Zamówienia sposób płatności generowany jest przez system Sklepu internetowego i określony w podsumowaniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 5.5. Regulaminu.

 

6.8. Sprzedawca może anulować realizację Zamówienia w przypadku braku płatności lub opóźnienia w uregulowaniu płatności przez Klienta.

6.9. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem UNITOP do wystawienia faktury VAT na zakupione Towary bez podpisu odbiorcy. Dokument faktury zostanie przesłany do Klienta łącznie z Towarem.

 

VII. DOSTAWA

 

7.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7.2. Podsumowanie kosztów dostawy zostanie wskazane w Zamówieniu.

7.3 Dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiejInPost a ich koszty i termin realizacji są następujące:

 1. Kurier Inpost,- przelew online, płatność za pobraniem (dostawa 1-2 dni robocze od daty przyjęcia zamówienia do realizacji) –w zależności od wagi całkowitej paczki:

Przesyłka kurierska do 10kg – 15 zł

Przesyła kurierska od 10 do 30 kg – 17 zł

 1. Paczkomaty Inpost- płatność przelewem lub kartą online (dostawa 1-2 dni robocze od daty przyjęcia zamówienia do realizacji) –14 zł.

Max. wymiary paczki nadanej do paczkomatu wynoszą: 41 x 38 x 64 cm, maksymalna waga: 25 kg

 1. Zamówienia na kwotę minimum 400 zł objęte są darmową dostawą

Istnieje nadto możliwość odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym „Unitop” – przelew online, płatność kartą lub gotówką w miejscu odbioru (zamówienie gotowe do odbioru na następny dzień roboczy) – 0 zł,

7.4 Zamówienia realizowane są w ciągu 2-3 dni od daty złożenia zamówienia, pod warunkiem wpłaty na konto odpowiedniej kwoty równej sumie z Zamówienia (dotyczy to Klientów z płatnością w formie przelewu online) lub wybrania opcji płatności za pobraniem.

7.5 W momencie odbioru przesyłki, Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia jej zawartości w obecności pracownika podmiotu doręczającego przesyłkę. W razie stwierdzenia uszkodzenia paczki, niezgodności Towaru z Zamówieniem, uszkodzenia Towaru lub jego braków, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi podmiotu doręczającego – co wymaga spisania protokołu reklamacyjnego. Procedura zgłaszania wad jakościowych Towarów uregulowana jest odrębnie w niniejszym Regulaminie w punkcie IX.

 

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczyprzez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz wysyłanego Klientowi na jego adres e-mail. Skorzystanie  przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia  innego  niż najtańszy  zwykły  sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniuprawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił  od    Do  zachowania  terminu  wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów m.in. oświadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez  przedsiębiorcę  o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
 8. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta.
 9. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientomnie będącym Konsumentami.
 10. Wszystkie Towary zakupione online  za pośrednictwem sklepu internetowego z dostawą na adres Konsumenta  należy zwracać wyłącznie za pośrednictwem dostępnych na rynku firm pocztowych i kurierskich na adres sklepu internetowego z utrzymaniem procedury opisanej w poprzednich punktach.
 11. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

 
IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
Reklamacje dotyczące Towarów składane przez Klientów niebędących Konsumentami.
9.1. UNITOP jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez Klienta na zasadach Kodeksu Cywilnego.

9.2. Klient nabywający Towar ma prawo złożyć reklamację co do jakości Towarów stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym w związku ze szczególnym rodzajem Tworów dostępnych w Sklepie internetowym, na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność UNITOP z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania zwrotu równowartości ceny zapłaconej przez Klienta za zakupiony Towar, który okazał się wadliwy.

9.3. Klient powinien dokonać sprawdzenia Towaru w sposób opisany w ust. 7.4., w obecności pracownika podmiotu doręczającego Towar – przedstawiciela firmy kurierskiej, a w razie stwierdzenia wad Tworu, jego uszkodzeń, powinien niezwłocznie wypełnić i podpisać protokół reklamacyjny, wręczyć wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny pracownikowi podmiotu doręczającego i zwrócić mu wadliwy Towar w celu jego odesłania do UNITOP SP. Z O.O. W takiej sytuacji zwrot Towaru nieprzyjętego przez Klienta z powodu jego wad następuje na koszt UNITOP SP. Z O.O.

9.4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, można złożyć poprzez kontakt z centrum obsługi klientów Sklepu internetowego – pod adresem e-mail: cok@unitop.com.pl. UNITOP zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 21 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Klient zobowiązany jest zwrócić Towar dotknięty wadą wykrytą po przyjęciu Towaru od Sprzedawcy (firmy kurierskiej) do Unitop poprzez jego odesłanie pod adresem: ul. A. Struga 61, 96-959 Łódź.

9.5. W związku z zasadną reklamacją i zwrotem Towaru objętego wadami, UNITOP zwróci Klientowi cenę zapłaconą za Towar dotknięty wadą fizyczną. Zwrot ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy, w którego nastąpiła zapłata za Towar. W pozostałym zakresie odpowiedzialność UNITOP z tytułu rękojmi za wady Towaru w stosunku do Klientów jest wyłączona.

9.6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność UNITOP za szkody wyrządzone Klientom ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił UNITOP za nabycie danego Towaru.

 1. Reklamacje dotyczące Towarów składane przez Klientów będących Konsumentami.

 

9.7 W zakresie wad prawnych i fizycznych Towarów obowiązują regulacje ustawowe. Wszelkie informacje o Towarach są informacjami o ich właściwościach i nie stanowią gwarancji.

 

9.8.Klient powinien dokonać sprawdzenia Towaru w sposób opisany w ust. 7.4., w obecności pracownika podmiotu doręczającego Towar – przedstawiciela firmy kurierskiej, a w razie stwierdzenia wad Tworu, jego uszkodzeń, powinien niezwłocznie wypełnić i podpisać protokół reklamacyjny, wręczyć wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny pracownikowi podmiotu doręczającego i zwrócić mu wadliwy Towar w celu jego odesłania do UNITOP SP. Z O.O. W takiej sytuacji zwrot Towaru nieprzyjętego przez Klienta z powodu jego wad następuje na koszt UNITOP SP. Z O.O.

9.10. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, można złożyć poprzez kontakt z centrum obsługi klientów Sklepu internetowego – pod adresem e-mail: cok@unitop.com.pl lub wysyłając reklamację na adres: Unitop Sp z o.o., ul. A. Struga 61, 90-959 Łódź. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 21 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
10.1. UNITOP  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić UNITOP o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: UNITOP SP. Z O.O.  ul. A. Struga 61, 90-959 5, 00 – 446 Warszawa, mailowo pod adresem: cok@unitop.com.pl.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

10.5. UNITOP zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 
XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Unitop Sp. z o.o. Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNITOP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-959), przy ul. Andrzeja Struga 61. Kontakt z Unitop Sp. z o.o. jest możliwy poprzez adres e-mail unitop@unitop.com.pl lub pisemnie na adres Unitop Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-959), przy ul. Andrzeja Struga 61..

Unitop Sp. z o.o. jest także administratorem danych osób odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter).

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA:

UNITOP Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania
świadczenie usługi drogą elektroniczną art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną Do czasu wykonania umowy / usługi a także przez okres przedawnienia roszczeń
rozwiązywanie problemów technicznych związanych w wykonywaną usługą Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Do czasu wykonania umowy / usługi a także przez okres przedawnienia roszczeń
obsługa reklamacji w przypadku, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Do czasu rozpatrzenia reklamacji a także przez okres przedawnienia roszczeń
obsługa zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (np. przez formularz kontaktowy) Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

Do czasu rozpatrzenia zgłoszenia a także przez okres przedawnienia roszczeń
kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

Do czasu wykonania umowy / usługi a także przez okres przedawnienia roszczeń
prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych a także przez okres przedawnienia roszczeń
kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą przez e-mail oraz telefon Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Art. 172 Prawa telekomunikacyjnego

Do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych a także przez okres przedawnienia roszczeń
realizacja umowy Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do czasu wykonania umowy / usługi a także przez okres przedawnienia roszczeń
zapewnienie obsługi usług płatniczych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami księgowymi i podatkowymi

Do czasu wykonania obsługi usług płatniczych a także przez okres przedawnienia roszczeń

W zakresie w jakim administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych na potrzeby rozliczeń podatkowych – dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.

zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Pani/Panu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych UNITOP Sp. z o.o. oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Do czasu wykonania umowy / usługi a także przez okres przedawnienia roszczeń
obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika/klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z organizacją programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział wykonaniem umowy Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

Do czasu rozpatrzenia prośby a także przez okres przedawnienia roszczeń
windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Do czasu wykonania umowy / usługi a także przez okres przedawnienia roszczeń
prowadzenia analiz statystycznych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Do czasu wykonania umowy / usługi a także przez okres przedawnienia roszczeń
rekrutacja Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do czasu zakończenia rekrutacji oraz przez okres przedawnienia roszczeń
przyszłe rekrutacje Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych
przetwarzanie danych w mediach społecznościowych wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania i promowania aktywności administratora, komunikacji z osobami odwiedzającymi profile administratora . Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane będą przetwarzane przez czas istnienia profilu Administratora lub do momentu zgłoszenia sprzeciw wobec przetwarzania danych czy żądania usunięcia danych

 

COOKIES

Ta strona używa plików cookies – krótkich fragmentów tekstu, które są umieszczane na Twoim urządzeniu w celu poprawy jakości użytkowania. Pliki cookies są używane do zapamiętania preferencji użytkownika, zapisywania takich danych jak lista produktów oraz dostarczania anonimowych danych śledzących do firm zewnętrznych takich jak Google Analytics.

Pliki cookies to małe pliki danych, które portal internetowy pozostawia na komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania witryny. W ramach przetwarzania Administrator korzysta jedynie z sesyjnych plików cookies koniecznych aby witryna działała i które nie mogą być wyłączone. Pliki cookies będą przechowywane czasu do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Twoje dane zawarte w plikach cookies będą przez nas przetwarzane w celu:

 1. niezbędności do wykonania usługi żądanej przez użytkownika takich jak: wyświetlenie strony, dodawanie produktów do koszyka (postawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. ulepszania i usprawniania naszej strony poprzez analizę zachowania użytkowników na naszej stronie, co stanowi uzasadniony interes administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Możesz nie zgodzić się na przetwarzanie danych w ramach plikach cookies w celach analitycznych. Możesz zablokować lub usunąć w swojej przeglądarce internetowej pliki cookies. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, pod adresem: www.aboutcookies.org. Możesz usunąć wszystkie pliki cookies ze swojego komputera i ustawić większość przeglądarek tak, aby nie akceptowały plików cookies. Jednak wówczas korzystanie ze tej strony lub z jej niektórych funkcjonalności może być utrudnione lub niemożliwe.

ODBIORCY DANYCH:

 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosownie do celów przetwarzania: banki, podmioty procesujące transakcje dokonywane przy użyciu karty płatniczej, podmioty świadczące obsługę IT i dostawcom systemów informatycznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

KONTAKT:

 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: odounitop@unitop.com.pl

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są:

 • w przypadku przetwarzania danych niezbędnego do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – maksymalnie przez okres 5 lat lub krócej w razie cofnięcia przez Panią/Pana zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu) Ponadto, przez 10 lat będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych͘.

POUCZENIE O PRAWACH:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

PRAWO DO SKARGI:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

PRAWO DO SPRZECIWU:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej.

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH:

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie wiadomości email, a jeżeli byłoby to dla Pani/Pana trudne, także w formie zwykłego listu na poniższe adresy:

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unitop Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-959), przy ul. Andrzeja Struga 61.
 • Kontakt z Unitop Sp. z o.o. jest możliwy poprzez adres e-mail lub pisemnie na adres Unitop Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-959), przy ul. Andrzeja Struga 61.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e – mail: odounitop@unitop.com.pl.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane:
 1. w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu rozpatrzenia reklamacji złożonej przez klienta – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Unitop Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest realizacji prawnie uzasadnionych interesów Unitop Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 4. w celu prowadzenia działań marketingowych za Pani/Pana zgodą – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
  • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane agencjom marketingowym współpracującym z Unitop Sp. z o.o.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi (rozpatrzenia reklamacji ) oraz czas konieczny do dochodzenia ewentualnych roszczeń. W celu marketingowym dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
  • W przypadku gdy podstawą przetwarzania pani/Pana danych osobowych jest zgoda z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
  • Przetwarzanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi (w tym rozpatrzenia reklamacji). Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest fakultatywne.

 

 

 

Załączniki:

1/ wzór odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem.

ZAMÓW ONLINE GDZIE KUPIĆ